ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกฯ และผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา S__12427493 S__12427506มทร

เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

 

ศาสตราจารย์ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ใน     ฐานะกรรมการบริหารคนใหม่ของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(Boao Forum For Asia) เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือข้อเสนอของจีนเรื่องเส้นทางสายไหมยุคปัจจุบันทั้งทางบกทางทะเล,การจัดตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมและธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย(AIIB)

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) as one of the Board of Directors of Boao Forum for Asia, called on           H.E. President Xi Jinping of the People’s Republic of China in Boao, Hainan Province, China on 29 March 2015. Among the issues that were brought up were China domestic development policy, China initiatives for Asia in particular the 21st Century Silk Road and Maritime Silk Road (One Belt One Road) ,Maritime Silk Road Fund and Asian Infrastructure Development Bank (AIIB).

รูปคู่ปธนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ได้เข้าพอ นาย บัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค เมื่อ 10 มีนาคม 2558 (H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai Paid a Courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และสมาชิกคณะมนตรีมี ตันศรี ซายิด ฮามิด อัลบาห์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเลเชีย, ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เคนเนดี้ จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย           ฮาร์วาร์ด, และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ดร.กอบศักดิ์     ชูติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ ได้เข้าพบ นาย บัน คี มุน ที่ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ กับ APRC ในเรื่องสันติภาพในเอเชีย

นาย บัน คี มุน ได้กล่าวชื่นชมการที่ APRC  สามารถรวบรวมอดีตผู้นำ, รัฐมนตรี, และนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคได้ถึง 24 คน มาทำงานอย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดใด เพื่อหาทางลดความขัดแย้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้แจ้ง เลขาธิการสหประชาชาติ ถึงโครงการลดความตึงเครียดใน   ปัญหาความขัดแย้งในสิทธิเรียกร้องมนเรื่องเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ระหว่าง จีน และ 5 ประเทศอาเซียน คือ อินโดนิเชีย, มาเลเชีย,บรูไน,เวียดนาม, และฟิลิปปินส์ ตลอดจนข้อเสนอของ APRC ในการ   สร้างเวทีการเจรจาเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความตึงเครียดในความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน นอกจากนี้ APRC ได้รับการทาบทามจากบางประเทศในเอเชียกลาง ให้ช่วยในการหารือเรื่องความขัดแย้งในการใช้แม่น้ำของกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง

On 10 March 2015, H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman
of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) led the APRC delegation consisting of H.E. Tan Sri Syed Hamid Albar, Chairman of the Executive Board, H.E. Weerasak Kowsurat, Council Member and Professor Dr. David Kennedy, Council Member to paid a courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.

S__2007147 S__2007148 S__2007149

เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 6 มีนาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asain Society of Internationnal Law – AsianSIL) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ของ AsianSIL เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเสนอเรื่องการจัดประชุมและขอบคุณกรณีที่กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ราย ๒ ปี ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย สมัยที่ ๕ (AsianSIL Bi-Annual Conference) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.

DSC_2462

DSC_2450DSC_2510DSC_2451DSC_2458    

DSC_2445

DSC_2453DSC_2460

Breakfast in Honour of H.E. Tan Sri Dr. Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar Former Minister of Foreign Affairs of Malaysia and Puan Sri Sharifah Aziah Binti Syed Zainal Abidin

bfbf2

 

Breakfast in honour of H.E. Tan Sri Dr. Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar Former Minister of Foreign Affairs of Malaysia
and Puan Sri Sharifah Aziah Binti Syed Zainal Abidin hosted by H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai and Thanpuying Dr.Suthawan Sathirathai at Tonson Residence on Saturday 21 February 2015

 

บรรยาย ” สภาพสังคมโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย “

20150212_110309 20150212_110356 20150212_121628

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รับเชิญจาก วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 เพื่อ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สภาพสังคมโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย” ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุม Asian Society of International Law ณ กระทรวงต่างประเทศ

20150211_13322020150211_14090220150211_140952

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในการประชุม Asian Society of International Law ณ กระทรวงต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมกรรมการหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

20150209_093559 20150209_102042 20150209_102409

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมเป็นประธานการประชุมกรรมการหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Thailand Economic and Political Reform

IMG_5911

IMG_5913

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รับเชิญจาก American Chamber of  Commerce (AMCHAM)เพื่อ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Economic and Political Reform” ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ARPC

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชียได้รับเชิญจากนายจิมมี่ คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้เป็นประธานร่วมในคณะผู้สังเกตการณ์จาก  Carter Center ในการเลือกตั้งที่เนปาลระหว่าง 16-21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งครั้งแรก ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  ได้เคยเป็นประธานร่วม (Co-Chair) กับประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งที่เนปาลในปี 2551

APRC หน้าที่ 1 รูปที่ 4  (1) APRC หน้าที่ 1 รูปที่ 5 (1) APRC หน้าที่ 1 รูปที่ 3 (1)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ให้การต้อนรับและหารือกับฯพณฯ Jose Ramos Horta รองประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชียและอดีตประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออก ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนื่องในโอกาสเยือนไทย ณ บ้านต้นสน กทม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

APRC หน้า 2  (1)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานAPRCในฐานะMember of Executive Council ของASIL ได้ร่วมประชุม ASIL ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย และได้รับเลือกให้เป็นประธาน ASIL(President of ASEAN Society of International Law) ระหว่างปี 2557 – 2558 และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ของ ASIL ในปี 2558 โดยมีคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เป็นเจ้าภาพร่วม

APRC หน้า 3 รูปที่ 1 ASIL_18 ธ.ค. 2556  (1) APRC  หน้า 3 รูปที่ 2 (1)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกคณะมนตรีฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีครั้งแรก ณ ปุตตราจายา ประเทศมาเลเซียโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลลาห์ บัลดาวี รองประธานและสมาชิกคณะมนตรีฯ เช่น H.E. Shaukat Aziz อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน, H.E. Professor Shunmugam Jayakumar อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์, H.E. Tan Sri Dato’ Seri Syed Hamid Albar อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, Mr. Jose Isidro Camacho รองประธานเครดิต สวิส เอเชีย และอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไทย, ดร.เตช บุนนาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศไทย, Professor Dr.David Kennedy ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด, Mr.Juha Christensen ผู้อำนวยการสถาบัน แพคตา ฟินแลนด์, และกอบศักดิ์ ชุติกุล เลขาธิการAPRC เข้าร่วมด้วย

APRC หน้า 4 (1)