ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เดินทางเยือนเมืองชตรัสส์บูร์ก ณ ประเทศฝรั่งเศส ร่วมงาน World Meeting of the Societies for International Law จัดโดย French Society for International Law เมื่อ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558

2671214026321S__13017115S__13017111S__2826713   

Invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia

On 21 May 2015, invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia (Hong Kong) “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์หลัก สำหรับ 2015 Boao Youth Forum for Asia ณ ฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

S__12427740 S__12427730 S__12427717 S__12427715 S__12435469

Asia Cooperation Dialogue (ACD) Forum on “Belt and Road” Cooperation and Asia Business Conference 

าสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ร่วมงาน Asia Cooperation Dialogue (ACD) Forum on “Belt and Road” Cooperation and Asia Business Conference จัดขึ้นที่  นครฝูโจว, มณฑลฝูเจี้ยน, ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2558

 

S__12427552 S__12427564

S__12427567 S__12427570 

S__12427583 S__12427584 S__12427588 S__12427596 S__12427604 S__12427608 S__12427621 S__12427623 S__12427625 S__12427628 S__12427662 S__12427665

ร่วมประชุม BOAO Forum for Asia Annual Conference 2015

ศาสตราจารย์ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ร่วมประชุม BOAO Forum for Asia Annual Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ Asia’s New Future: Towards a Community of Common Destiny และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารคนใหม่ของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(Boao Forum For Asia)ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2558

Untitled-1Picture1 

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of  Thailand met with APRC Vice Chairmen and Council Members H.E. Tun Abdullah Ahmad Badawi, former Prime Minister of Malaysia, H.E. Shaukat Aziz, former Prime Minister of Pakistan and
H.E. Li Zhaoxing, former Minister of Foreign Affairs of China.

S__2826721

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of Thailand and H.E. Shaukat Aziz, APRC Vice Chairman and former Prime Minister of Pakistan called on H.E. Zeng Peiyan, former Vice Premier of China.

Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 S__2826725

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of  Thailand and H.E. Shaukat Aziz, former Prime Minister of Kazakhstan called on H.E. Yasuo Fukuda, former Prime Minister of Japan.

Picture7 Picture8 Picture9

 

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of Thailand met with Mr. Ratan Tata, Chairman of Tata Trusts.

Picture10 S__2826730 S__2826731

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกฯ และผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา S__12427493 S__12427506มทร

เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

 

ศาสตราจารย์ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ใน     ฐานะกรรมการบริหารคนใหม่ของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(Boao Forum For Asia) เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือข้อเสนอของจีนเรื่องเส้นทางสายไหมยุคปัจจุบันทั้งทางบกทางทะเล,การจัดตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมและธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย(AIIB)

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) as one of the Board of Directors of Boao Forum for Asia, called on           H.E. President Xi Jinping of the People’s Republic of China in Boao, Hainan Province, China on 29 March 2015. Among the issues that were brought up were China domestic development policy, China initiatives for Asia in particular the 21st Century Silk Road and Maritime Silk Road (One Belt One Road) ,Maritime Silk Road Fund and Asian Infrastructure Development Bank (AIIB).

รูปคู่ปธนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ได้เข้าพบ นาย บัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค เมื่อ 10 มีนาคม 2558 (H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai Paid a Courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และสมาชิกคณะมนตรีมี ตันศรี ซายิด ฮามิด อัลบาห์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเลเชีย, ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เคนเนดี้ จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย           ฮาร์วาร์ด, และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ดร.กอบศักดิ์     ชูติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ ได้เข้าพบ นาย บัน คี มุน ที่ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ กับ APRC ในเรื่องสันติภาพในเอเชีย

นาย บัน คี มุน ได้กล่าวชื่นชมการที่ APRC  สามารถรวบรวมอดีตผู้นำ, รัฐมนตรี, และนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคได้ถึง 24 คน มาทำงานอย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดใด เพื่อหาทางลดความขัดแย้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้แจ้ง เลขาธิการสหประชาชาติ ถึงโครงการลดความตึงเครียดใน   ปัญหาความขัดแย้งในสิทธิเรียกร้องมนเรื่องเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ระหว่าง จีน และ 5 ประเทศอาเซียน คือ อินโดนิเชีย, มาเลเชีย,บรูไน,เวียดนาม, และฟิลิปปินส์ ตลอดจนข้อเสนอของ APRC ในการ   สร้างเวทีการเจรจาเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความตึงเครียดในความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน นอกจากนี้ APRC ได้รับการทาบทามจากบางประเทศในเอเชียกลาง ให้ช่วยในการหารือเรื่องความขัดแย้งในการใช้แม่น้ำของกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง

On 10 March 2015, H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman
of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) led the APRC delegation consisting of H.E. Tan Sri Syed Hamid Albar, Chairman of the Executive Board, H.E. Weerasak Kowsurat, Council Member and Professor Dr. David Kennedy, Council Member to paid a courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.

S__2007147 S__2007148 S__2007149

เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 6 มีนาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asain Society of Internationnal Law – AsianSIL) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ของ AsianSIL เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเสนอเรื่องการจัดประชุมและขอบคุณกรณีที่กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ราย ๒ ปี ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย สมัยที่ ๕ (AsianSIL Biennial Conference) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.

DSC_2462

DSC_2450DSC_2510DSC_2451DSC_2458    

DSC_2445

DSC_2453DSC_2460

Breakfast in Honour of H.E. Tan Sri Dr. Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar Former Minister of Foreign Affairs of Malaysia and Puan Sri Sharifah Aziah Binti Syed Zainal Abidin

bfbf2

 

Breakfast in honour of H.E. Tan Sri Dr. Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar Former Minister of Foreign Affairs of Malaysia
and Puan Sri Sharifah Aziah Binti Syed Zainal Abidin hosted by H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai and Thanpuying Dr.Suthawan Sathirathai at Tonson Residence on Saturday 21 February 2015