เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

 

ศาสตราจารย์ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ใน     ฐานะกรรมการบริหารคนใหม่ของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(Boao Forum For Asia) เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือข้อเสนอของจีนเรื่องเส้นทางสายไหมยุคปัจจุบันทั้งทางบกทางทะเล,การจัดตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมและธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย(AIIB)

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) as one of the Board of Directors of Boao Forum for Asia, called on           H.E. President Xi Jinping of the People’s Republic of China in Boao, Hainan Province, China on 29 March 2015. Among the issues that were brought up were China domestic development policy, China initiatives for Asia in particular the 21st Century Silk Road and Maritime Silk Road (One Belt One Road) ,Maritime Silk Road Fund and Asian Infrastructure Development Bank (AIIB).

รูปคู่ปธนจีน