ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกฯ และผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา S__12427493 S__12427506มทร