เจิมตำรา

 

ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0001 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0002 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0005 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0010ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาและตำราเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา